BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VIETTEL- CA

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

Chữ ký số viettel-ca

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
Cước phí dịch vụ 765.000 1.300.500 1.836.000 2.299.000
CA Token 490.000 490.000 Tặng Tặng
Khuyến mãi Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 15 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng 63 tháng
Tổng tiền đã gồm VAT 1.380.500 1.969.500 2.019.600 2.528.900
Chiết khấu 80.500 169.500 219.600 328.900
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 1.300.000 1.700.000 1.800.000 2.200.000

II. Gia hạn chữ ký số viettel - với khách hàng đang dùng Chữ ký số Viettel

Gói dịch vụ CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
Cước phí dịch vụ 659.000 1.110.000 1.560.000 1.955.000
Tổng thời gian sử dụng 21 tháng 33 tháng 48 tháng 63 tháng
Tổng tiền đã gồm VAT 724.900 1.221.000 1.716.000 2.150.500
Chiết khấu 24.900 121.000 216.000 350.500
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 700.000 1.100.000 1.500.000 1.800.000

III. Chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel

Gói dịch vụ CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
Cước phí dịch vụ 690.000 1.170.000 1.659.000 2.069.000
Khuyến mãi Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 15 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 21 tháng 33 tháng 48 tháng 63 tháng
Tổng tiền đã gồm VAT 759.000 1.287.000 1.824.900 2.275.900
Chiết khấu 59.000 137.000 224.900 375.000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 700.000 1.150.000 1.600.000 1.900.000

Nguồn tham khảo : Chữ ký số Viettel