BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VIETTEL- CA

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

Chữ ký số viettel-ca

I. Đăng ký mới dịch vụ

GÓI DỊCH VỤ CA2-1 CA2-2 CA2-3
 Phí dịch vụ 1,870,000 2,730,000 3,080,000
 Khuyến mãi  Tặng 06 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 09 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  1,870,000 2,730,000  3,080,000
 Chiết khấu  420,000 830,000 1,080,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

 1,450,000 

( gồm VAT)

1,900,000

( gồm VAT)

 2,000,000

( gồm VAT)

II. Gia hạn chữ ký số viettel - với khách hàng đang dùng Chữ ký số Viettel

GÓI DỊCH VỤ CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
 Phí dịch vụ 1,276,000 2,191,000 2,910,000 3,020,000
 Khuyến mãi  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,276,000 2,191,000 2,910,000 3,020,000
 Chiết khấu 326,000 691,000 960,000 820,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

 950,000

( gồm VAT)

 1,500,000

( gồm VAT)

 1,950,000

( gồm VAT)

 2,200,000

   ( gồm VAT)

III. Chuyển đổi từ nhà mạng khác sang viettel

GÓI DỊCH VỤ CA
 Phí dịch vụ 3,109,000
 Khuyến mãi  Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  36 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 3,109,000
 Chiết khấu 1,359,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

 1,750,000

( gồm VAT)

Nguồn tham khảo : Chữ ký số Viettel