Thông tư 78/2014/TT-BTC : Xác định doanh thuế giá trị gia tăng